สโบเบท เปิดโผนักรักบี้ยู-20ชุดชิงแชมป์เอเชีย

สโบเบท

ตามที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการคัดเลือกตัวนักรักบี้ฟุตบอลทีมชาติไทย ประเภท 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชายและหญิง เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในรายการ เอเชีย รักบี้ ยู-20 เซเว่น ซีรีส์ รวม 2 รายการคือ ที่เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.59 กับ เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-13 ส.ค.59 ซึ่งได้ทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามรักบี้ฟุตบอลปรินส์รอยแยลส์ จังหวัดเชียงใหม่

สโบเบท ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการคัดเลือกที่ประกอบด้วย นายอุดมชัย ณ ไทร ประธานฝ่ายคัดเลือกนักกีฬาและผู้ฝึกสอน, นาวาเอก สถาพร เหลืองทองคำ ปฏิคม, นายณรงค์พจน์ ล่องชูผล กรรมการกลาง, นาวาตรี ฐัญวิทย์ เครือสินธุ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดอายุไม่เกิน 20 ปี และมีผู้ฝึกสอนรักบี้ฟุตบอลหลายจังหวัด ประกอบด้วย อาจารย์โสภา แก้วพรหม โค้ชทีมจังหวัดพิษณุโลก, อาจารย์จักร์กฤษณ์ ผาสุข โค้ชทีมจังหวัดน่าน และ อาจารย์อนุชา เหลืองเหรียญชัย โค้ชทีมจังหวัดเพชรบุรี ได้ทำการหารือปรึกษากันอย่างเข้มข้นเพื่อคัดทีมชายให้เหลือเพียง 25 คน และทีมหญิง 23 คน

ทางสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศรายชื่อนักรักบี้ทีมชายและหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปีดังนี้ ทีมชาย สุวรีย์ ด่านขุนทด, ทิวัตถ์ ชัยทอง, สิทธิเดช สนั่นเสียง, รุจิภาส ธัมทะมาลา, เขตตะวัน ศุกระกาญจนะ, ดนัยเทพ ไชยโกษฐ์, ณัฐกร วัฒนา, ณัฎฐนันท์ จันทร์เขียว, คีตา ปัญญาวุฒิ, กันตพงศ์ เรือนมูล, ณวรรต ม่วงมัน, ชัชวาล ชัยทอง, ธนกฤต บุญเจริญ, ศุภวิชญ์ เนื่องจากฉิม, ชัชนันท์ เปี้ยสุพงษ์, ศุภเศรษฐ บุญมา, ปกป้อง เพชรรี่, สรพจน์ อุ่นบุญธรรม, ทศวัติ เพชรปิ่นแก้ว, ภาวิต จันทร์เนตร, นราวิช สถิตพิทยายุทธ์, สิทธิกร เอาวิริยะ, โอม เมฆวิชัย, บารมี ไทยเศรษฐ์ และ ฐากูร ขจรนาค

สำหรับทีมหญิง นิจฉรา รักเรือง, สิรินภา สุขขวัญ, เหมือนชนก ด้วงฝิ่น, นุชจรี ปลีทับ, อรนุช พวงทอง, วรรณรี มีโชค, กมลทิพย์ เทพาคุ้ม, กัลยารัตน์ ผู้งาม, ณัฐวดี เคนทอง, พรรณราย ชัยมงคล, นันทัชพร ยอดยา, ดวงจิตร พิศจารย์, รัชนีกร กรุณา, สลิลทิพย์ ตันกุระ, พรรณพัสษา ใจจริม, สุพรรษา ผายพิมาย, รักษิณา นาวาแก้ว, กิตติยา ใจปิง, สนิสา คำรัตน์, พัชรีพร ใจปิง, ทิพปกา ชาวยอง, สุภกร ไชยชนะ และ รวิวัลย์ รอดบำรุง

โดยนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมชายเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมที่ค่ายฝึกซ้อมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ จังหวัดเชียงใหม่ และนักกีฬารักบี้ฟุตบอลทีมหญิงเข้ารายงานตัวฝึกซ้อมที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ในวันที่ 20 มิ.ย.59 ในเวลา 08.00 น.